گالری تصاویر

نمونه هایی از مواد قابل بازیافت
نمونه هایی از مواد قابل بازیافت
تصویری از نمای بیرونی کارخانه
تصویری از نمای بیرونی کارخانه بازیافت لوازم الکترونیک کاسپین
نمایشگاه سال 1396
حضور شرکت بازیافت الکترونیک در نمایشگاه 1396